Regulamin

Regulamin Ganador Sport Badminton Challenge by Yonex 2020/2021

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek Badminton Challenge jest GANADOR SPORT, partnerem zawodów jest YONEX POLSKA.
 2. Do rozgrywek można się zapisać na: https://ganadorsport.pl/rozgrywki/challenge-badminton/ lub https://korty.org/challenge/ganador-badminton
 3. Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona na podstawie poprzedniego sezonu/w drodze losowania przed startem zawodów po zgłoszeniu się co najmniej 10 zawodników. Zawodnik, który zgłosi się do rozgrywek w trakcie trwającego sezonu rozpoczyna od końca stawki.
 4. Do gry w zawodach mają prawo wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły opłatę wpisową w wysokości 50 PLN za cały sezon. Wpisowe należy opłacić przed pierwszym meczem w recepcji klubu.

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Sezon trwa od października 2020 do 30.04.2021.
 2. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Ganador Sport do trzech wygranych setów, do 21 punktów według zasad PZBAD.
 3. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 90 minut. Opłata za kort pobierana jest za 90 minut, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu naliczana jest z rabatem 20% względem standardowego cennika. 
 4. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu online korty.org dostępnego również na stronie: https://ganadorsport.pl/rozgrywki/challenge-badminton/ Wyzwanie może nastąpić również za pośrednictwem recepcji Ganador Sport. Wyzwania mogą być rzucane od startu rozgrywek do 23.04.2021, kiedy to system on-line rozgrywek zostanie wyłączony.
 5. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać gracza znajdującego się maksymalnie 4 pozycje wyżej niż wyzywający. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 6. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania: - ustalić ze swoim przeciwnikiem datę i godzinę meczu oraz wprowadzić go samodzielnie lub za pośrednictwem recepcji do systemu online rozgrywek; - zarezerwować kort. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni od daty wyzwania. W wyniku zdarzeń losowych istnieje możliwość przesunięcia meczu o maksymalnie kolejne 3 dni. 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 7. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry powinien zaproponować kilka terminów rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Podstawą znalezienia wspólnego terminu jest zawsze dobra wola i elastyczność obu zawodników, choć w ostateczności wyzywający ma obowiązek dostosować się do terminu wyzwanego.
 8. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć lotki do rozegrania meczu, chyba że strony ustalą inaczej np. grę lotkami każdego z zawodników na przemian. Pierwszeństwo mają lotki piórowe. 10. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić zaraz po jego zakończeniu w recepcji klubu GS .
 9. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 10. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany przez innego gracza w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie sam rzucić wyzwanie.
 11. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 12. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania.
 13. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

WALKOWERY/OSTRZEŻENIA

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi np. nieobecności na korcie w wyznaczonym terminie) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru. *1 ostrzeżenie-bez spadku *2 ostrzeżenie-spadek o jedną pozycje. *3 ostrzeżenie-spadek o dwie pozycje. *4 ostrzeżenie-spadek o trzy pozycje. *5 ostrzeżenie-spadek o cztery pozycje. 3. W przypadku dużej ilości walkowerów organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 21 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie online.
 4. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub je anulować.
 5. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem rozgrywek.

  NAGRODY

  1. Po sezonie najlepsi oraz najaktywniejsi gracze zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi od partnera rozgrywek oraz voucherami klubowymi.
  2. Dodatkowo przewidziane są upominki za osiągnięcia w trakcie trwania sezonu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie pytania, sugestie, kwestie sporne należy kierować i rozstrzygać u koordynatora  rozgrywek – Paweł Wroniewicz: manager@ganadorsport.pl
 3. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych oraz ewentualną publikację swojego wizerunku na potrzeby związane z rozgrywkami.
 4. Zawodnik biorący udział w rozgrywkach oświadcza niniejszym, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, a udział w zawodach bierze na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy z uczestników przystępujący do zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 01.10.2020