Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW CHALLENGE W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR KCSIR W SEZONIE LETNIM 2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zawodów CHALLENGE jest Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.
Celem jest stworzenie wszystkim tenisistom - amatorom, korzystającym z usług KCSIR, stałej możliwości rywalizacji z graczami o zbliżonym lub wyższym poziomie gry, a przez to doskonalenie swoich umiejętności.
2.Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo poprzez wpisanie się na listę startową znajdującą się w portierni na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Kwidzynie i uiściły opłatę startową w wysokości 5 zł od jednej osoby oraz zarejestrowały się w systemie https://korty.org/challenge/kwidzyn
4. Opłatę startową należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa. Bez wpisu na listę startową i wpłaty startowego nie będzie możliwości zarejestrowania się w systemie.
5. Lista startowa jest utworzona na podstawie wyników Challenge 2018 w tenisie ziemnym zgodnie z listą zgłoszeniową na dzień 15.04.2019
6. Nowy zawodnik, który chce wejść na listę rozpoczyna rozgrywki od ostatniego miejsca.
7. Sezon letni 2019 zawodów trwa od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia 21 września 2019 r. włącznie, przy czym ostatnie wyzwania do pojedynków mogą być rzucone do końca dnia 16 września 2019 r. Po tej dacie system online obsługujący rozgrywki zostanie wyłączony.


ZASADY ROZGRYWEK

1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 3 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu,oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie spada w rankingu o dwie pozycje.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora (sędziego głównego rozgrywek) co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera (spadek o dwa miejsca) na korzyść wyzywającego.
5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczające.
6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.
7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający
wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.
9. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 wygranych punktów, z zasadą co najmniej 2 punktów przewagi.
10. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do sędziego głównego rozgrywek zaraz po jego zakończeniu ( Stanisław Maliszewski tel. 793 51 01 10, e-mail: mastan4@wp.pl)
11. Wyzywający dokonuje rezerwacji kortu na czas niezbędny i wystarczający dla rozegrania spotkania.

Koszty udostępnienia zawodnicy ponoszą solidarnie (po 50 %).

 


12. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 piłek, tej samej firmy, takiej samej jakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm z dobrze widocznym napisem. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj gracze zgodzą się na to przed meczem.
13. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.
14. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
15. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
16. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia, walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.
17. Jeśli zawodnik nie rozegra żadnego meczu w przeciągu 60 dni, organizator dopuszcza możliwość przesunięcia go na koniec listy.
18. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia ponad 10 minut przeciwnikowi przysługuje walkower.
19. Spotkania rozgrywane są bez sędziego.


ZASADY KORZYSTANIA Z „URLOPÓW”

1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw.”urlopu”, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 25 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek,
4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.
5. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub anulować wyzwanie, pod warunkiem, że jej urlop zostanie wydłużony i ustawiony od daty wyzwania. W przypadku braku dodatkowych dni urlopu, urlop może być przesunięty.
6. Jeżeli osoba zostawia pomiędzy 2 urlopami mniej niż 7 dni gotowości do gry to jest to jednoznaczna informacja, że może w tym czasie rozegrać mecz.


ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

1. Za oddany mecz walkowerem, zawodnik spada o dwa miejsca. Za trzeci oddany walkower,
zawodnik spada na koniec listy i rozpoczyna gry od początku.


ADMINISTRACJA

1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek będzie sprawowała osoba zwana dalej Administratorem.
2. Administratorem i sędzią głównym zawodów będzie Pan Stanisław Maliszewski tel. 793 51 01 10, e-mail: mastan4@wp.pl)
3. Zadania i uprawnienia Administratora.
• sporządzanie i aktualizacja listy,
• utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań;
• ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa;
• ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów;
• prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami , w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.

NAGRODY

Za zajęcie miejsc I – VIII w klasyfikacji końcowej turnieju pamiątkowe puchary.
Podsumowanie, zakończenie rozgrywek oraz wręczenie trofeów odbędzie się
19 października 2019 r. o godz. 14:00 w kawiarni w Kompleksie Widowiskowo Sportowym przy ul. Wiejskiej 1A.

 

 

SPRAWY KOŃCOWE

1. Osoby uczestniczące w turnieju wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady,a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję w celach marketingowych Organizatora i ewentualnych sponsorów.
2. We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator turnieju w porozumieniu z administratorem a jednocześnie sędzią głównym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie rozgrywania zawodów.
4. Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel. (055) 279-38-66, k. 509 39 39 79
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.
https://korty.org/challenge/kwidzyn

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w CHALLENGE Kwidzyna 2019 w tenisie ziemnym o Puchar KCSiR. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

 

Kontakt z organizatorem

Zakładka kontakt

Kontakt z klubem