Kort 1
Korty kryte pod balonem (ceglane, oświetlone)
Kort 2
Korty kryte pod balonem (ceglane, oświetlone)
Kort 3
Korty kryte pod balonem (ceglane, oświetlone)
7:00 Zarezerwowane
07:00 - 00:00
Zarezerwowane
07:00 - 00:00
Zarezerwowane
07:00 - 00:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30