Hala 1 "Centralny"
Korty kryte
Hala 2
Korty kryte
7:00 Rezerwuj Rezerwuj
7:30 Rezerwuj Rezerwuj
8:00 Rezerwuj Rezerwuj
8:30 Rezerwuj Rezerwuj
9:00 Rezerwuj Rezerwuj
9:30 Rezerwuj Rezerwuj
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 16:00
Zarezerwowane
10:00 - 12:00
10:30
11:00
11:30
12:00 Zarezerwowane
12:00 - 13:30
12:30
13:00
13:30 Rezerwuj
14:00 Rezerwuj
14:30 Rezerwuj
15:00 Zarezerwowane
15:00 - 16:30
15:30
16:00 Zarezerwowane
16:00 - 17:00
16:30 Rezerwuj
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Rezerwuj
17:30 Rezerwuj
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 20:00
18:30
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:00
19:30
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:00
Zarezerwowane
20:00 - 21:00
20:30
21:00 Zarezerwowane
21:00 - 23:00
Zarezerwowane
21:00 - 22:00
21:30
22:00 Zarezerwowane
22:00 - 23:00
22:30