Hala 1 "Centralny"
Korty kryte
Hala 2
Korty kryte
7:00 Rezerwuj Rezerwuj
7:30 Rezerwuj Rezerwuj
8:00 Rezerwuj Rezerwuj
8:30 Rezerwuj Rezerwuj
9:00 Rezerwuj Rezerwuj
9:30 Rezerwuj Rezerwuj
10:00 Zarezerwowane
10:00 - 11:00
Rezerwuj
10:30 Rezerwuj
11:00 Rezerwuj Rezerwuj
11:30 Zarezerwowane
11:30 - 13:30
Rezerwuj
12:00 Rezerwuj
12:30 Rezerwuj
13:00 Rezerwuj
13:30 Rezerwuj Rezerwuj
14:00 Rezerwuj Rezerwuj
14:30 Rezerwuj Rezerwuj
15:00 Zarezerwowane
15:00 - 16:00
Rezerwuj
15:30 Rezerwuj
16:00 Zarezerwowane
16:00 - 17:00
Zarezerwowane
16:00 - 17:00
16:30
17:00 Zarezerwowane
17:00 - 18:00
Zarezerwowane
17:00 - 18:00
17:30
18:00 Zarezerwowane
18:00 - 19:00
Zarezerwowane
18:00 - 19:00
18:30
19:00 Zarezerwowane
19:00 - 20:00
Zarezerwowane
19:00 - 21:00
19:30
20:00 Zarezerwowane
20:00 - 21:00
20:30
21:00 Zarezerwowane
21:00 - 22:00
Zarezerwowane
21:00 - 22:30
21:30
22:00 Rezerwuj
22:30 Rezerwuj Rezerwuj