Regulamin

Regulamin Ligi Tenisowej KOZERKI Sezon 2021/2022

I   Cele i zasady uczestnictwa

 1. Organizatorem Ligi Tenisowej KOZERKI, zwanej dalej Ligą, jest Fundacja De Arte Athletica w Grodzisku Mazowieckim, zwana dalej Fundacją lub Organizatorem, będąca właścicielem Kompleksu Sportowo Tenisowego TENIS KOZERKI, zwanego dalej TENIS KOZERKI.
 2. Celem Ligi jest stworzenie wszystkim tenisistom – amatorom, korzystającym z usług TENIS KOZERKI, możliwości stałej rywalizacji z graczami o zbliżonym lub wyższym poziomie gry, a przez to doskonalenie swoich umiejętności.
 3. Liga prowadzona jest w kategorii „Open” – dla wszystkich uczestników, bez ograniczeń wiekowych, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 4. W lidze młodzieżowej można uczestniczyć do 18 roku życia.
 5. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszystkie mecze muszą być rozegrane na obiektach TENIS KOZERKI:
 7. Jowisza 92, Kozerki
 8. Montwiłła 41 Grodzisk Mazowiecki
 9. Rozgrywki Ligowe odbywają z uwzględnieniem wszystkich wymogów sanitarnych zgodnie z przepisami i rozporządzeniami Rady Ministrów oraz Polskiego Związku Tenisowego obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. W Lidze mogą wziąć udział tylko amatorzy. Do gry nie dopuszcza się licencjonowanych zawodników chyba że nie posiadają już licencji zawodniczej przynajmniej przez okres 3 lat. Organizator decyduje ostatecznie o dopuszczaniu zawodników do rozgrywek ligowych.

II   Kalendarz rozgrywek

 1. Zapisy do rozgrywek w sezonie 2021/2022 trwają od dnia zakończenia ich przez organizatora.
 2. Na podstawie zapisów początkowych utworzona zostanie tabela Etapu I (rozlosowanie do grup).
 3. Na podstawie zapisów utworzone zostanią tabele Etapu II (rozlosowanie do grup).

Wyniki rozgrywek Etapu I będą decydowały o przydziale do poszczególnych poziomów ligowych Etapu II.

 1. Rozgrywki w ramach Etapu I trwają od ich zakończenia.  
 2. W ramach etapu I zawodnicy są zobligowani do rozegrania meczy grupowych w ramach rozgrywek ligowych w systemie „każdy z każdym”.
 3. Do Ligi Tenisowej KOZERKI można dołączyć w trakcie trwania rozgrywek kontaktując się bezpośrednio z Organizatorem. Zgłoszona osoba zostaje dopisana do tabeli Etapu I lub ostatniej grupy ligowej Etapu II. W przypadku braku miejsc w ostatniej grupie ligowej, kolejna grupa może zostać utworzona przy minimum 4 zgłoszonych zawodnikach.

III   Opłaty

 1. Zapisy do Ligi przyjmowane są w systemie on-line, na stronie www.TenisKozerki.pl lub w recepcji.
 2. Za uczestnictwo w Lidze Organizator pobiera wpisowe w wysokości 90 zł / etap. Wpisowe za Etap I płatne jest przy zapisie do Ligi. Wpisowe za Etap II płatne jest po zakończeniu Etapu I a przed rozpoczęciem Etapu II. Wpływy z wpisowego w całości są przeznaczone na nagrody. W przypadku niewystartowania Ligi Organizator zobowiązany jest do zwrotu wpisowego w kwocie wcześniej otrzymanej.
 3. Mecze ligowe mogą być rozgrywane wyłącznie w obiektach Tenis Kozerki. Opłatę za rezerwację kortu na potrzeby rozegrania meczu ligowego ponoszą Zawodnicy po połowie.
 4. Zawodnikom rozgrywającym mecz ligowy przysługuje specjalny 20% rabat ligowy na wynajem kortów. Rabat naliczany jest od ceny cennikowej.
 5. W przypadku walkowera opłatę za mecz wnosi gracz, który poddał się walkowerem.
 6. W przypadku nierozegrania meczu w zarezerwowanym terminie Zawodnicy wnoszą opłatę należną za wynajęcie kortów po połowie, w cenie cennikowej (bez rabatu ligowego).
 7. Na potrzeby każdego meczu ligowego konieczne jest zarezerwowanie co najmniej 2 godzin kortowych.
 8. Rezerwacji kortów można dokonywać mailem, telefonicznie lub osobiście w recepcji.
 9. Rezerwację można odwołać bez ponoszenia kosztów z wyprzedzeniem co najmniej 24h. W sytuacji odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed planowanym rozpoczęciem meczu, zawodnicy są zobowiązani do zapłaty za kort wg ceny cennikowej (bez rabatu ligowego). Osobą odpowiedzialną finansowo jest Zawodnik dokonujący rezerwacji.
 10. Rozliczenia wzajemne między Zawodnikami nie leżą w gestii Organizatora.

IV   System Rozgrywek

 1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W każdym secie przy stanie 6:6 obowiązuje tie-break. W przypadku wyniku 1:1 trzeci set rozgrywany jest jako super tie-break.
 2. W przypadku niedokończenia meczu rozpoczętego meczu z powodu przekroczenia zarezerwowanego czasu gry lub z powodu złych warunków atmosferycznych, dokończenie meczu musi nastąpić nie później niż siedem dni od jego rozpoczęcia. Przekroczenie terminu dokończenia meczu powoduje jego anulowanie.
 3. Dla potrzeb rozgrywek przyjmuje się następujący system punktacji:
 4. a) wygrana 2:0 (lub walkower) – 4 pkt
 5. b) wygrana 2:1 – 3 pkt
 6. c) przegrana 1:2 – 2 pkt
 7. d) przegrana 0:2 – 1 pkt
 8. Piłki do rozegrania meczów zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, istnieje również możliwość zakupu piłek w recepcji – w cenie specjalnej z rabatem -10%. Każdy mecz powinien być rozgrywany co najmniej 4 nowymi piłkami.
 9. W ramach Etapu I każdy z graczy zobowiązany jest do rozegrania meczów w ramach swojej grupy do której został rozlosowany. Dodatkowo wymagane jest rozegranie co najmniej 1 meczu/10 dni. Ponadto:
 10. Po zakończeniu Etapu I, na podstawie klasyfikacji generalnej, nastąpi podział na (5-6 osobowe) grupy ligowe przy min. 10 uczestnikach ligi.

Zawodnicy zajmujący miejsca 1 w klasyfikacji generalnej - będą przypisani do Ligi I.

Zawodnicy zajmujący miejsca 2 w klasyfikacji generalnej - będą przypisani do Ligi II.

Zawodnicy zajmujący miejsca 3 w klasyfikacji generalnej - będą przypisani do Ligi III.

Zawodnicy zajmujący miejsca 4 w klasyfikacji generalnej - będą przypisani do Ligi IV.

Zawodnicy zajmujący miejsca 5 w klasyfikacji generalnej - będą przypisani do Ligi V. itd.

 

 1. W ramach Etapu II odbywać się będą rozgrywki w grupach ligowych, systemem „każdy z każdym” w danej grupie i prowadzone będą w 3 turach. W czasie trwania danej tury Zawodnicy są zobowiązani do rozegrania wszystkich meczów w swojej grupie.
 2. Po każdej rozegranej turze następuje podsumowanie punktów, gracze z miejsca 1-2 awansują do ligi wyżej (nie dotyczy najwyższej 1 Ligi), natomiast gracze z miejsce 4-5 spadają do ligi niżej (nie dotyczy ostatniej ligi).
 3. W przypadku, gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę punktów to o miejscu w grupie decyduje wynik rozegranego między nimi meczu.
 4. W sytuacji kiedy zawodnicy nie są w stanie samodzielnie ustalić terminu rozgrywki ligowej, zostanie on ustalony przez organizatora.

 

V   Nagrody

 1. Całość kwoty z wpisowego z danego etapu Organizator przeznacza na nagrody dla uczestników
 2. Po każdym etapie następuje podsumowanie wyników:
 3. a) Etap I: zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-2-3 otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe od Organizatora,
 4. b) Etap II: zawodnicy, którzy zajęli 1 miejsce w swoich ligach otrzymują na koniec etapu II puchary oraz nagrody rzeczowe od Organizatora.

VI   Kontuzje i rezygnacje

 1. W przypadku rezygnacji Zawodnika z dalszej gry w Lidze Tenisowej KOZERKI Zawodnik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Organizatora.
 2. W przypadku kontuzji lub dłuższego wyjazdu Zawodnika (powyżej 14 dni) utrudniającego rozegranie wymaganej liczby meczów ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia kontuzji przez Zawodnika walkower zostanie przyznany jedynie Zawodnikom, którzy byli już umówieni na mecz z kontuzjowanym Zawodnikiem. Za walkower może zostać uznany jedynie mecz wpisany do systemu rezerwacji TENIS KOZERKI z podaniem nazwisk obu zawodników. Pozostali Zawodnicy nie mogą ubiegać się o walkower, także w sytuacji gdy kontuzjowany Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach do końca trwającej rundy (Etapu I / Tury Etapu II).
 4. W przypadku braku aktywnego udziału w Lidze i braku kontaktu (co najmniej przez 14 dni) z Zawodnikiem Organizator Ligi może uznać, że Zawodnik zrezygnował z dalszego udziału w Lidze Tenisowej KOZERKI.
 5. Z tytułu rezygnacji Zawodnikowi nie przysługuje zwrot opłaconego wcześniej wpisowego.

 

VII   Organizacja Spotkania / Przepisy Gry

 

 1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT.
 2. W celu wyzwania danego zawodnika należy:
 3. a) poinformować Wyzwanego oraz Organizatora o fakcie wyzwania, telefonicznie bądź e-mailem,
 4. b) zaproponować termin rozegrania spotkania i zarezerwować kort,
 5. c) w przypadku niemożliwości rozegrania meczu w danym terminie, data oraz godzina meczu zostanie zaproponowana przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.
 6. Wyzywający dokonuje rezerwacji kortu na czas niezbędny i wystarczający do rozegrania spotkania. Minimalny czas rezerwacji to 2h.
 7. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia jednego z zawodników (co najmniej 15 minut), Zawodnikowi obecnemu na korcie przysługuje walkower. Zawodnik obecny na korcie może uznać walkowera lub wyrazić zgodę na rozegranie meczu w innym terminie.
 8. Zawodnikom przysługuje 15 min. rozgrzewka.
 9. Spotkanie odbywa się bez sędziego. Zawodnicy samodzielnie sędziują podczas rozgrywek ligowych. W przypadkach spornych Zawodnicy mogą poprosić o pomoc w rozstrzygnięciu sporu przedstawiciela Organizatora.
 10. Obowiązkiem Zwycięzcy jest poinformowanie Organizatora/Recepcji o wyniku spotkania tuż po zakończonym meczu.

VIII   Administracja

 

 1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Ligi będzie sprawował Organizator.
 2. Zadania i uprawnienia Organizatora:
 3. a) sporządzanie i aktualizacja Ligi Tenisowej,
 4. b) utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań,
 5. c) ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa,
 6. d) ostatecznie i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów,
 7. e) prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Lidze Tenisowej KOZERKI, wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania.
 8. Fundacja De Arte Athletica nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej KOZERKI, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu na cele rozgrywek ligowych i zaproponowania nowego terminu na rozegranie meczu.
 10. W lidze można wziąć udział w pod warunkiem posiadania licencji zawodniczej Polskiej Ligi Tenisa.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu jego uszczegółowienia.