Regulamin

Regulamin 2020

Regulamin Rozgrywek 1 edycji Ligi TEnisa AMatorskiego TEAM

 

 1. Zasady ogólne

 

 • 1. Amatorska Liga Tenisa Ziemnego to inicjatywa społeczna, której celem ma być popularyzacja Tenisa Ziemnego, utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej i zdrowia wśród grających amatorów.
 • 2. Miejscem rozgrywania spotkań ligowych mogą być tylko i wyłącznie Korty TKKF Horyzont mieszczące się na ul. Gałczyńskiego 10a we Włocławku.
 • 3. Rozgrywki rozpoczynają się w dniu 23 maja 2020 roku, a kończą się najpóźniej 31 sierpnia 2020 roku.

 

 1. Uczestnicy

 

 • 1. Ilość miejsc w lidze jest ograniczona. O przyjęciu Gracza w poczet ligowców decyduje kolejność zgłoszeń oraz w dalszym przypadku Organizatorzy, którzy muszą zaakceptować zgłoszenie.
 • 2. Każdy z Graczy po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatorów staje się członkiem ligi i jest zobowiązany do opłaty wpisowego w wysokości 30 złotych (trzydzieści złotych) za całość rozgrywek.
 • 3. Sposób zapłaty wpisowego Organizatorzy wskażą w osobnej informacji.
 • 4. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ligi oraz ostatecznym wpisaniem danego Zawodnika na listę uczestników.
 • 5. Wpisowe zostanie w całości przeznaczone na nagrody dla Uczestników.

 

 1. Odpowiedzialność uczestników.
  • 1. Każdy z Zawodników startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.
 • 2. Uczestnicy zgłaszając się do ligi wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz numeru telefonu kontaktowego na stronie internetowej Ligi i na stronie korty.org.
 • 3. Każdy z Uczestników ma prawo do rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi w dowolnym momencie.

 

 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 

 • 1. Rozgrywki odbywają się w formule ligowej „każdy z każdym”.

 

 • 2. Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizatorzy podają do wiadomości harmonogram poszczególnych kolejek.

 

 • 3. Osoba umieszczona w terminarzu jako pierwsza (lewa strona)  jest GOSPODARZEM meczu, osoba umieszczona w terminarzu jako druga (prawa strona) jest GOŚCIEM.

 

 • 4. GOSPODARZ ma obowiązek w ciągu 72 godzin od początku trwania kolejki (lub wcześniej) ustalić termin i godzinę spotkania ligowego. Najlepszym rozwiązaniem dla GOSPODARZA po ustaleniu terminu jest wprowadzenie odpowiednich danych dotyczących meczu na stronę korty.org.

 

 • 5. Bez względu na to kto jest gospodarzem danego meczu, opłata za wynajem kortu zawsze dzielona jest pomiędzy OBYDWU zawodników pół na pół i regulowana po zakończeniu spotkania.

 

 • 6. Do obowiązków GOSPODARZA meczu należy też zapewnienie piłek na dany mecz. W przypadku przyniesienia przez niego nowych piłek, spotkanie musi być nimi rozegrane. Jeśli jednak nie będzie on dysponował nowymi piłkami, a takowe będzie posiadał jego rywal i będzie optował za tym, żeby nimi zagrać, to GOSPODARZ musi się na to zgodzić. Zawodnicy mają również możliwość gry piłkami używanymi jeśli przed danym meczem wyrażą OBUSTRONNĄ zgodę na takie rozwiązanie.

 

 • 7. Mecz musi być rozegrany we wskazanym terminie w ciągu 10 dni. W przypadku, gdy mecz nie może być rozegrany z powodów niezależnych od graczy spowodowanych warunkami pogodowymi Organizator dokona zmiany w terminarzu rozgrywek przekładając termin rozegrania danej meczu (czy całej kolejki), o ile obie strony GOSPODARZ i GOŚĆ w sposób właściwy stosowali regulamin dotyczący sposobu ustalania terminów meczu.

 

 • 8. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia partia, rozgrywana w formie super tie-breaka w formule do 10 punktów i przynajmniej dwóch punktów różnicy na korzyść zwycięzcy. Każdy trzeci set do tabeli ligowej wpisywany jest jako wynik 7:6 lub 6:7.

 

 • 9. ZWYCIĘZCA powinien podać Organizatorowi lub samodzielnie wprowadzić na stronie www.korty.org dokładny wynik w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.

 

 • 10. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany ze względu na złe warunki atmosferyczne, Zawodnicy mają obowiązek dokończyć go w możliwie najkrótszym czasie.

 

 • 11. Rozegranie wszystkich spotkań danej rundy w wyznaczonym czasie leży w interesie każdego Uczestnika Ligi.

 

 1. Walkowery

 

 • 1. Każdy nierozegrany mecz ligowy do końca rozgrywek będzie skutkował przyznaniem walkowera dla któregoś z Zawodników.

 

 • 2. W przypadku niemożliwości rozegrania meczu w podanym terminie 10 dni od początku trwania kolejki (także przełożenia niedokończonego meczu spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi), GOSPODARZ ma obowiązek poinformowania organizatorów o przyczynie i ustalić w ciągu 72 godzin od tego faktu nowy termin rozegrania meczu. W przypadku, gdy organizatorzy nie zostaną przez GOSPODARZA poinformowani o przyczynach nierozegrania meczu w terminie przyznany zostanie jednostronny walkower dla GOŚCIA.

 

 • 3. W przypadku, gdy GOSPODARZ w ciągu 72 godzin od początku trwania kolejki (lub wcześniej) nie skontaktuje się z GOŚCIEM z własnego zaniedbania, a dany mecz ligowy nie będzie mógł zostać rozegrany w ciągu 10 dni od początku trwania kolejki przyznany zostaje walkower dla GOŚCIA.

 

 • 4. Walkower dla GOSPODARZA może zostać przyznany w sytuacji, gdy GOŚĆ nie odpowiada na wezwania GOSPODARZA do rozegrania meczu – nie odbiera telefonów, nie odczytuje SMS-ów i nie oddzwania oraz nie podaje GOSPODARZOWI konkretnej przyczyny braku możliwości rozegrania meczu w ciągu 72 godzin od początku trwania danej kolejki, w czasie których GOSPODARZ powinien ustalić termin i godzinę meczu.

 

 • 5. Jeżeli obaj GRACZE dochowali odpowiednich procedur z poprzednich punktów, a mecz nie mógł zostać rozegrany w ustalonym terminie z powodu złych warunków atmosferycznych, GOSPODARZ ma obowiązek ustalenia dodatkowego kolejnego terminu meczu w ciągu 72 godzin od momentu, w którym mecz powinien być rozegrany w pierwszym terminie.

 

 • 6. W przypadku, gdy mecz nie został rozegrany (nie może zostać rozegrany) lub dokończony z innych ważnych powodów (kontuzja, wyjazd urlopowy, inne) dla któregoś z GRACZY, należy ustalić następny najbliższy możliwy termin na rozegranie meczu. W takiej sytuacji obaj GRACZE muszą wyrazić zgodę na rozegranie spotkania w innym terminie. W przeciwnym wypadku przyznany zostaje walkower przeciwko Zawodnikowi, z którego powodu mecz się nie odbył.

 

 • 7. W sytuacji, gdy obaj GRACZE dochowali odpowiednich procedur z poprzednich punktów mogą za zgodą obu stron rozegrać mecz w dowolnym innym terminie do końca trwania rozgrywek, jednakże nierozegranie meczu skutkować będzie przyznaniem walkowera na podstawie poprzednich punktów w zależności od sytuacji.

 

 

 1. Zasady punktacji

 

 • za zwycięstwo w stosunku 2:0 Zawodnik otrzymuje 3 punkty
 • za zwycięstwo w stosunku 2:1 Zawodnik otrzymuje 2 punkty
 • za porażkę w stosunku 1:2 Zawodnik otrzymuje 1 punkt
 • za porażkę w stosunku 0:2 Zawodnik otrzymuje 0 punktów
 • w przypadku walkowera Zawodnikowi przegrywającemu odejmuje się 2 punkty

 

 

 1. Tabela ligowa

 

 • 1. Po każdej kolejce tworzona tabela wyników będzie dostępna na stronie internetowej korty.org.

O miejscach w tabeli decydują kolejno:

 • ilość zdobytych dużych punktów
 • ilość rozegranych spotkań
 • stosunek setów zdobytych do straconych
 • wynik bezpośredniego spotkania
 • stosunek gemów zdobytych do straconych w przypadku konieczności ustalenia miejsc na podstawie małej tabelki przy więcej niż dwóch zawodnikach z tymi samymi ilościami zdobytych punktów i rozegranych meczów

 

 • 2. W sytuacji wycofania się z rozgrywek któregoś z zawodników wszystkie dotychczasowe wyniki meczów z tym Graczem zostaną anulowane.

 

 1. Sędziowanie

 

 • 1. Zawodnicy sami sędziują zawody wg „Zasad sędziowania w grze bez sędziów głównych” uchwalonych przez Kolegium Sędziów PZT z 02.03.2002r. Zawodnicy mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych.

 

 • 2. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być zawsze rozstrzygane w atmosferze fair play. Gdy Zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy dobra, lub nie mogą dojść do porozumienia w innej kwestii spornej, zaleca się powtórzenie akcji.

 

 • 3. Jeżeli Zawodnicy nie zgadzają się na powtórzenie akcji punkt przyznawany jest Zawodnikowi, który znajduje się na stronie spornej piłki.

 

 • 4. Organizatorzy nie odpowiadają za zachowanie Uczestników Ligi na korcie oraz poza kortem i nie będą brali odpowiedzialności za rozstrzyganie sporów/konfliktów zaistniałych pomiędzy Uczestnikami danego spotkania.

 

 

 

 1. Nagrody

 

 • 1. Trzech najlepszych Zawodników rozgrywek, otrzyma pamiątkowe puchary, natomiast dla WSZYSTKICH pozostałych Zawodników, którzy rozegrali WSZYSTKIE spotkania przewidziane są inne pamiątki uczestnictwa w rozgrywkach.

 

 • 2. Dodatkowo Liga ufunduje pamiątkowy puchar dla najlepszego uczestnika w kategorii wiekowej 55 plus. Puchar ten otrzyma Gracz w tej kategorii wiekowej, który po ostatniej rozegranej kolejce ligowej był klasyfikowany najwyżej w tabeli.

 

 • 3. Dodatkowo wszyscy uczestnicy ligi wybiorą jednego Gracza, który otrzyma Puchar Fair Play. Wybór tego Gracza nastąpi poprzez głosowanie na trzech zawodników, którzy otrzymają odpowiednio punkty za 1m – 3 pkt, 2m. – 2 pkt, 3m. – 1 pkt. Suma punktów od wszystkich Graczy pozwoli wybrać grającego najbardziej fair play. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Graczy otrzyma tę samą liczbę punktów od uczestników, Puchar otrzyma osoba, która nie była uhonorowana pucharami w kategorii głównej oraz kategorii 55 plus, a była najwyżej w tabeli ligowej.

 

 • 4. Warunkiem dodatkowym przyznania Pucharu Fair Play jest rozegranie wszystkich meczów ligowych przez Zawodnika oraz przestrzeganie regulaminu ligi w każdym jego punkcie. Zawodnicy przy przyznawaniu miejsc do Pucharu Fair Play powinni brać pod uwagę terminowość ustalania czasu meczu, rozgrywanie spotkań w terminie, reagowanie na próby skontaktowania się dotyczące danego meczu ligowego oraz oczywiście postawę Zawodnika w trakcie rozgrywanego spotkania.

 

 1. Inne

 

 • 1. W przypadku, gdy z różnych powodów niezależnych od Organizatorów np. niekorzystnych warunków pogodowych w całym cyklu trwania rozgrywek lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających zakończenie rozgrywek w terminie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania rozgrywek ligowych lub zakończenia ich w danym dniu z uwzględnieniem dotychczas rozegranych spotkań.

 

 • 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do natychmiastowego wykluczenia danego zawodnika z udziału w Lidze w sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu Ligi.

Organizatorzy