Regulamin

 

Regulamin rozgrywek Ożarowskiej Amatorskiej LIGI TENISA ZIEMNEGO II Edycja 2020I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisowej jest "Ożarowska Liga Tenisowa" dalej zwana - "OALT"

2. Koordynatorami OALT są Paweł Pękalski oraz Daniel Marzec.II. MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. Mecze rozgrywane w ramach ligi OALT odbywają się w Ożarowie na obiektach sportowcyh “KORTY Ożarów”. Do dyspozycji uczestników ligi udostępnione są dwa korty.

2. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywać się będą w terminach ustalonych w porozumieniu z Uczestnikami w godzinach funkcjonowania obiektu.III. CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ

1. Rozgrywki OALT zaplanowane są w terminie od 29.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.

2. DO DNIA 28 CZERWCA 20120 ZOSTANIE STWORZONA PEŁNA LISTA UCZESTNIKOÓW LIGI.

3. Organizator ligi ustali harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.

4. Termin rozegrania meczu powinien być ustalony na co najmniej 2 dni wcześniej .W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają rozegranie meczów w umówionym terminie, może on być zmieniony za zgodą obojga Uczestników.

5. O terminie meczu UCZESTNICY powinni poinformować ORGANIZATORÓW na conjamniej 24 godziny przed rozpoczęciem planowanego meczu w formie sms. (na potrzeby relacji z meczu na fb)IV. SYSTEM ROZGRYWEK LIGI

1.Na ten moment nie przywidujemy ograniczeń co do liczby UCZESTNIKÓW OALT.

2. Przewidziana jest możliwość dopisania do OALT nowej osoby w trakcie trwania rozgrywek.

(Uczestnik ten musi nadrobić zaległosci w wyznaczonym przez organizatora terminie.)

3. Mecze w lidze odbywają się systemem „każdy z każdym”. Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizator poda do wiadomości wszystkich Uczestników proponowane terminy poszczególnych kolejek spotkań. W zależności od ilości chętnych, UCZESTNIK powinien roegrać dwa mecze w danej kolejce.

Na ten moment Organizator przewiduje utworzenie jeden ligi. Rozgrywki ligowe składać się będą z jednego sezonu.

4. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny czy portal społecznościowy – fb, instagram itp.

5. Każdy z zawodników decydujących się na udział w lidze zobowiązany jest wyrazić zgodę na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu .

7.W trakcie trwania sezonu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz.

8. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.

9. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnika Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X)

10. Za mecze przyznawane będą punkty.

11. Punktacja jest następująca:

- za wygranie meczu: 2-0 (również poprzez walkower) - 3 punkty,

- za wygranie meczu : 2-1 - 2 punkty,

-za przegranie meczu 1-2 - 1 punkt,

12.Na podstawie przyznawanych punktów stworzona będzie tabela w ramach ligi.

13. W przypadku równej ilości punktów w rankingu o końcowym miejscu zadecyduje dodatkowy mecz.

14. Tabela rozgrywek będzie prowadzona na fanpagu OALT.V. UCZESTNICY

1. W rozgrywkach ligi może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak, że ze względu na bezpieczeństwo podczas gry, a także komfort i satysfakcję jaką powinni czerpać uczestnicy z udziału w rozgrywkach ligi, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa w rozgrywkach ligi to 16 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem sportu. Udział w Ożarowskiej Lidze Tenisowej mogą wziąć osoby bez przeciwskazań zdrowotnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.

5. W przypadku gdy dany uczestnik w trakcie trwania edycji zaprzestanie dalszego udziału w rozgrywkach oraz nie zgłosi, ani nie wyjaśni przyczyn swojej decyzji Organizatorowi, zostanie automatycznie wykreślony z grona uczestników ligi tenisowej.VI. ROZGRYWANIE MECZÓW

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w przepisów.

2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników rozgrywających mecz na zasadach FAIR PLAY.

3. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1 o rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set. W przypadku stanu  6-6 w tzecim secie gra tocz sie do dwóch gemów przewagi.

4. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie podającego, który po każdej zakończonej piłce powinien w sposób słyszalny i zrozumiały dla drugiego uczestnika podać bieżący stan punktów w gemie, a po jego zakończeniu, również bieżący stan gemów w secie.

5. Podając bieżący stan punktowy gemów, setów, czy meczu, zawsze jako pierwszy powinien być podany stan punktowy podającego. Na przykład, ogłaszając rezultat 30:15, 30 to liczba punktów podającego, 15 to liczba punktów odbierającego podanie

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie uczestnicy we własnym zakresie. Przyjmuje się, że kwestię piłek do rozegrania meczu powinien poruszyć uczestnik, który nawiązał kontakt w celu umówienia meczu z drugim uczestnikiem.

7. Jeżeli oboje uczestnicy zgłaszają własne propozycje odnośnie piłek, wówczas powinno się wybrać piłki nowe lub te, które są w lepszym stanie. Uczestnik ma prawo odmówić rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jeżeli te według jego oceny są już w takim stanie, że nie nadają się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem lub jeżeli zaproponowane piłki przeznaczone są do stosowania na innej nawierzchni. W takiej sytuacji, uczestnik który odmówił rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich piłek.

8. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny.

9. UCZESTNICY po zakończeniu meczu zobowiązani sa do przekazania wynku meczu w fomie sms ORGAZNIZATOROM rozgrywek.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi oraz rozstrzyga kwestie sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek.

2. Regulamin rozgrywek ligi jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu (mogą się one odbywać w trakcie trwania edycji).

4. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach automatycznie potwierdzają akceptację regulaminu rozgrywek, są oni również zobowiązani są do zapoznania sie z regulamienm OALT oraz do jego przestrzegania.