Terminarz

Ożarowska Liga Tenisa

Mecze ligowe można rozgrywać od 29 czerwca. Gramy systemem każdy z każdym x1. 

Ważne !!!! Trzymamy sie terminarza kolejek na rozegrania spotkania w poszczególnej kolejce mamy 7 dni. Mecze można rozgrywać tzw awansem. 

 

ROZGRYWANIE MECZÓW

 

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w przepisów.

2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników rozgrywających mecz na zasadach FAIR PLAY.

3. Gramy do  2 wygranych setów. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1,  o rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set. W przypadku stanu 6-6 w trzecim secie gra dotycz sie do dwóch gemów przewagi.

4. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie podającego, który po każdej zakończonej piłce powinien w sposób słyszalny i zrozumiały dla drugiego uczestnika podać bieżący stan punktów w gemie, a po jego zakończeniu, również bieżący stan gemów w secie.

5. Podając bieżący stan punktowy gemów, setów, czy meczu, zawsze jako pierwszy powinien być podany stan punktowy podającego. Na przykład, ogłaszając rezultat 30:15, 30 to liczba punktów podającego, 15 to liczba punktów odbierającego podanie

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie uczestnicy we własnym zakresie. Przyjmuje się, że kwestię piłek do rozegrania meczu powinien poruszyć uczestnik, który nawiązał kontakt w celu umówienia meczu z drugim uczestnikiem.

7. Jeżeli oboje uczestnicy zgłaszają własne propozycje odnośnie piłek, wówczas powinno się wybrać piłki nowe lub te, które są w lepszym stanie. Uczestnik ma prawo odmówić rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jeżeli te według jego oceny są już w takim stanie, że nie nadają się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem lub jeżeli zaproponowane piłki przeznaczone są do stosowania na innej nawierzchni. W takiej sytuacji, uczestnik który odmówił rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich piłek.

8. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny.

 

 Punktacja jest następująca:

- za wygranie meczu: 2-0 (również poprzez walkower) - 3 punkty,

- za wygranie meczu : 2-1 - 2 punkty,

-za przegranie meczu 1-2 - 1 punkt,