Archiwum

 

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISOWYCH W KLUBIE ‘WARS’

 

1) Organizator rozgrywek

a) Organizatorem rozgrywek jest Komisja Sportowa powoływana przez Zarząd Klubu. W jej skład wchodzi od 1 do 3 członków klubu.

b) Do obowiązków Komisji Sportowej należy przygotowanie poszczególnych faz rozgrywek (list, klasyfikacji, terminarzy, itp.) oraz dbanie o ich sprawny i prawidłowy przebieg.

 

2) Struktura rozgrywek

a) Czas trwania rozgrywek: 17 do 21 tygodni od wyznaczonego przez Zarząd Klubu dniarozpoczęcia rozgrywek, zależnie od liczby uczestników ligi.

b) Forma rozgrywek: dwie rundy ligowe i 3 turnieje.

c) Czas trwania i punktacja poszczególnych etapów rozgrywek:

Turniej nr 1 1 tydzień                   (P1 = maksymalnie 40 pkt)

Liga - 1 runda 7 do 9 tygodni        (P2 = maksymalnie 80 pkt)

Turniej nr 2 1 tydzień                   (P3 = maksymalnie 40 pkt)

Liga - 2 runda 7 do 9 tygodni        (P4 = maksymalnie 80 pkt)

Turniej nr 3 1 tydzień                   (P5 = maksymalnie 40 pkt)

d) W końcowej klasyfikacji zawodników uwzględniane są wyniki obu rund ligowych (P2, P4) i dwa najlepsze wyniki z trzech turniejów (P1, P3, P5). Maksymalna ilość punktów do zdobycia w rozgrywkach wynosi 240 pkt.

e) Dokładny harmonogram wszystkich etapów rozgrywek tenisowych w klubie WARS jest przygotowywany przez Komisję Sportową.

 

3) Organizacja turniejów

a) Do organizacji turniejów Komisja Sportowa wyznacza losowo wybranych 2 członków klubu.

b) Do zadań członków klubu desygnowanych do organizacji turnieju należy: ustalenie kolejności rozstawionych zawodników, rozlosowanie par turniejowych, ustalenie terminów meczów i numerów kortów, sporządzenie drabinki turniejowej, powiadomienie zawodników o wynikach losowania, nadzorowanie przebiegu rozgrywek, rozporządzanie piłkami przeznaczonymi do gry (zgodnie z postanowieniami punktu 3f), informowanie o wynikach meczów. Organizacja turnieju, do momentu ustalenia drabinki turniejowej, odbywa się pod nadzorem Komisji Sportowej, która czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.

c) Informacje dotyczące przebiegu turnieju są umieszczane na tablicy klubowej - mogą być również publikowane na stronie internetowej klubu i rozsyłane przy pomocy poczty elektronicznej.

d) Członek klubu może odmówić ponownej organizacji turnieju, dopóki tego obowiązku nie wypełnią wszyscy pozostali członkowie.

e) Aktualną listę członków klubu, którzy wypełnili obowiązek organizacji turnieju, sporządza i publikuje Komisja Sportowa.

f) Piłki do gry w meczach turniejowych.

Piłki do gry w turnieju głównym (16 kompletów po 4 sztuki), zakupione ze środków Klubu, dostarcza zawodnikom organizator turnieju.

Pierwsza runda turnieju jest rozgrywana z wykorzystaniem 8 kompletów piłek, każdy mecz jest rozgrywany 2 nowymi piłkami.

Druga runda turnieju jest rozgrywana z wykorzystaniem 8 kompletów piłek, którymi była rozgrywana 1 runda, każdy mecz jest rozgrywany 4 piłkami.

Ćwierćfinały, półfinały i finał rozgrywane są piłkami nowymi (7 kompletów po 4 sztuki).

Ostatni, 16 komplet piłek, jest przeznaczony na nagrodę dla zwycięzcy turnieju.

Piłki użyte do rozegrania poszczególnych rund turnieju po zakończeniu każdej rundy (poczynając od rundy 2) stają się własnością zawodników, którzy przegrali swoje mecze w danej rundzie.

Zawodnicy grający w rundzie eliminacyjnej turnieju rozgrywają mecze piłkami własnymi.

 

4) Turniej nr 1

Oznaczenia:  

L1                     - ilość wszystkich zawodników,

L2=(L1-32)*2    - ilość zawodników grających w rundzie eliminacyjnej,

L3=L1-L2-8       - ilość zawodników dolosowywanych w pierwszej kolejności.

a) Przed turniejem Komisja Sportowa sporządza i publikuje aktualną listę zawodników mogących wziąć udział w turnieju.

Kolejność zawodników na liście jest zgodna z rankingiem ustalonym na podstawie wyników uzyskanych w 5 poprzednich turniejach. Przy równej ilości zdobytych punktów, decyduje pozycja zajęta w poprzedzającej turniej rundzie ligowej (wyższa pozycja w lidze determinuje wyższą pozycję w rankingu turniejowym).

Zawodnicy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w turnieju są usuwani z listy, zawodnicy nowi dopisywani są na końcu listy.

b) Szczegółowe zasady ustalania ostatecznej listy zawodników biorących udział w turnieju Komisja Sportowa ogłasza przed każdym turniejem.

c) Rozstawiani są zawodnicy z numerami od 1 do 8 (wg zasady, że zawodnicy 1 i 2 mogą spotkać się dopiero w finale, od 1 do 4 w półfinale, od 1 do 8 w ćwierćfinale). Przy zachowaniu tej reguły miejsca zawodników 3, 4 i od 5 do 8 są ustalane losowo.

d) Jeżeli w turnieju uczestniczy więcej niż 32 zawodników to dolosowywanych jest L3 następnych w kolejności zawodników, pozostałych L2 zawodników rozgrywa mecze eliminacyjne.

e) Jeżeli w turnieju uczestniczy mniej niż 32 zawodników, to wolne losy (awans do następnej rundy turnieju bez konieczności rozgrywania meczu) są rozdzielane kolejno, poczynając od zawodnika najwyżej rozstawionego w turnieju.

f) W pierwszej rundzie turnieju mecze są rozgrywane do 9 wygranych gemów (tie-break przy stanie 8:8). Pozostałe mecze w turnieju są rozgrywane do dwóch wygranych setów. Trzeci, decydujący set, jest rozgrywany według zasad opisanych w punkcie 10d.

g) Mecze nierozegrane lub przerwane z powodu złych warunków atmosferycznych są rozgrywane w najbliższych możliwych terminach, wyznaczonych przez organizatora turnieju.

Mecze niedokończone są rozgrywane od wyniku, przy którym zostały przerwane.

Terminy meczów, nierozegranych w tygodniu przeznaczonym na turniej, są wyznaczane w kolejne soboty i niedziele w tygodniach następnych. Pominięcie któregokolwiek z terminów może być tylko spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub kolidowaniem z terminem innego wydarzenia sportowego w klubie WARS.

h) Za miejsca zdobyte w turnieju przydzielane są punkty (P1) według następującej zasady: zwycięzca turnieju otrzymuje 40 pkt, drugi finalista – 35 pkt, zawodnicy, którzy przegrali w półfinałach – 30 pkt, zawodnicy, którzy przegrali w ćwierćfinałach – 20 pkt, zawodnicy, którzy przegrali w drugiej rundzie – 10 pkt, pozostali – 0 pkt.

 

5) Liga - 1 runda

a) Kolejność zawodników przed 1 rundą ligi w sezonie bieżącym jest identyczna jak po zakończeniu 2 rundy ligi w sezonie poprzednim z uwzględnieniem spadków i awansów. Zawodnicy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w rozgrywkach ligowych są usuwani z listy, zawodnicy nowi dopisywani są na końcu listy.

b) Zawodnicy dzieleni są na grupy, zależnie od ogólnej liczby uczestników ligi, według kolejności ustalonej w punkcie 5a. Wielkość grup wyznacza Komisja Sportowa.

c) We wszystkich grupach zawodnicy rozgrywają mecze systemem każdy z każdym, w terminach wyznaczonych przez Komisję Sportową.

Mecze rozgrywane są na kortach gospodarza meczu, czyli zawodnika znajdującego się na pierwszym miejscu w każdej parze, w tabeli terminów przygotowanej przez Komisję Sportową. Na mecz przeznaczone są 2 godziny.

Gospodarz zapewnia piłki do gry (nowe, minimum 3 szt.).

Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Trzeci, decydujący set jest rozgrywany według zasad opisanych w punkcie 10d.

d) Rezultat rozegranego meczu zwycięzca wpisuje do tabeli z terminami spotkań i do tabeli wyników w dwóch wierszach (swoim i przeciwnika)

e) Jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych, mecz nie został rozegrany lub został przerwany, zawodnicy ustalają nowy termin meczu. Mecz niedokończony, jest rozgrywany od wyniku, przy którym został przerwany.

f) Za zgodą obu zawodników, każdy mecz może zostać rozegrany w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia zakończenia 1 rundy. Termin meczu może być zmieniany wielokrotnie.

g) Umawianie się na mecz przed terminem wyznaczonym przez Komisję Sportową nie jest traktowane jako przełożenie meczu i dlatego, jeżeli mecz nie zostanie rozegrany, obowiązuje termin wyznaczony przez Komisję Sportową.

h) Wynik meczu, jak również powód nierozegrania lub niedokończenia meczu, zawodnicy są zobowiązani wpisać na tablicy wyników, nie później niż do piątku, do godziny 20:30, w tygodniu, w którym termin meczu został wyznaczony przez Komisję Sportową.

i) Po zakończenie 1 rundy ligi zawodnikom przydzielane są punkty zgodnie z zapisami w tabeli wyników (za każdy mecz zwycięzca otrzymuje 1 pkt, przegrany 0 pkt). Za mecze nierozegrane do dnia zakończenia 1 rundy ligi punkty są przydzielane według następujących zasad:

jeżeli zapisy w tabeli wyników pozwalają stwierdzić, że mecz nie został rozegrany z winy jednego z zawodników - 'winowajca' otrzymuje 0 pkt a jego przeciwnik 1 pkt,

we wszystkich pozostałych przypadkach obaj zawodnicy otrzymują 0 pkt.

Rozstrzygające znaczenie mają zapisy wykonane przez zawodników w tygodniu, w którym mecz został wyznaczony (punkt 5h).

j) O miejscu zawodnika w grupie decyduje suma zdobytych punktów. Przy równej ilości punktów zdobytych przez 2 lub więcej zawodników o kolejności decydują:

wyniki bezpośrednich pojedynków,

różnica setów wygranych i przegranych w meczach między zawodnikami o tej samej liczbie punktów,

różnica setów wygranych i przegranych we wszystkich meczach 1 rundy,

losowanie.

Kolejna reguła jest rozpatrywana, gdy poprzednia nie dała rozstrzygnięcia. W przypadku, gdy jedna z reguł daje rozstrzygnięcie, to w stosunku do pozostałych zawodników reguły są stosowane od początku.

k) Po ustaleniu kolejności w grupach:

ustalana jest ostateczna kolejność zawodników wynikająca z numeru grupy i zajmowanego miejsca w grupie,

miejsca 1-10 zajmują zawodnicy 1-10 z grupy 1, miejsca 11-20 zawodnicy 1-10 z grupy 2 i analogicznie dalsze miejsca zajmują zawodnicy z następnych grup.

l) Za zdobyte miejsca przydzielane są punkty (P2) według wzoru: P2 = (41-M) * 2 gdzie M oznacza zdobyte miejsce. Za miejsca poniżej 40 przyznawane jest 0 pkt.

m) Po przydzieleniu punktów realizowane są spadki i awanse:

3 ostatnich zawodników z każdej grupy (oprócz ostatniej) spada do grupy niższej,

3 pierwszych zawodników z każdej grupy (oprócz pierwszej) awansuje do grupy wyższej (według zasady: trzeci od końca zamienia się miejscem z pierwszym z grupy niższej, przedostatni z drugim z grupy niższej, ostatni z trzecim z grupy niższej).

 

6) Turniej nr 2

a) Organizacja, rozstawienie zawodników, przebieg rozgrywek i podział zdobytych punktów (P3) są analogiczne jak w turnieju nr 1.

 

7) Liga - 2 runda

a) Druga runda rozgrywana jest według tych samych zasad, które obowiązywały w rundzie pierwszej.

b) Terminy spotkań ustala Komisja Sportowa.

c) Po zakończeniu 2 rundy przydzielane są miejsca i punkty (P4) według zasad opisanych w punkcie 5.

 

8) Turniej nr 3

a) Organizacja, rozstawienie zawodników, przebieg rozgrywek i podział zdobytych punktów (P5) są analogiczne jak w turnieju nr 1.

 

9) Zakończenie rozgrywek

a) Kolejność zawodników na zakończenie rozgrywek jest ustalana na podstawie sumy punktów przydzielonych po pierwszej (P2) i drugiej rundzie ligi (P4) oraz w dwóch najlepszych z trzech turniejów (P1, P3, P5).

b) Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje miejsce zdobyte na zakończenie drugiej rundy ligi (przed uwzględnieniem spadków i awansów).

 

10) Postanowienia końcowe

a) Sędziowanie w meczach ligowych i turniejowych.

We wszystkich meczach każdy z zawodników sędziuje po swojej stronie kortu.

Na życzenie jednego z zawodników, członek Komisji Sportowej lub wybrana przez niego osoba (sędzia zawodów), wspomaga sędziowanie meczu ligowego lub turniejowego. W spornych kwestiach decyzja sędziującej osoby jest ostateczna.

W półfinałach i finałach turniejów udział sędziego wyznaczonego przez organizatora turnieju jest obligatoryjny.

Spóźnienie się jednego z zawodników na wyznaczony mecz więcej niż 15 minut powoduje przyznanie zwycięstwa przeciwnikowi (decyduje moment wejścia na kort).

 

b) Zapisy w tabeli wyników w trakcie rozgrywek ligowych.

W trakcie trwania rozgrywek ligowych uczestnicy rozgrywek są zobowiązani wpisywać w tabelach nie tylko rezultaty rozegranych spotkań, ale również informacje, dlaczego mecz nie został rozegrany.

Proponowane zapisy:

- mecz przełożył X (X - nazwisko zawodnika),

- mecz przełożony przez obu zawodników (np. z powodu opadów deszczu),

- X nie stawił się na mecz.

Po zakończeniu rundy ligowej Komisja Sportowa automatycznie przydzieli punkty zgodnie z następującymi zasadami:

- wpisany wynik meczu - 1 pkt dla zwycięzcy, 0 pkt dla pokonanego,

- brak zapisu - 0 pkt dla obu zawodników,

- brak wyniku meczu przełożonego - 0 pkt dla zawodnika, który mecz przełożył, 1 pkt dla jego przeciwnika,

- brak wyniku meczu przełożonego przez obu zawodników - 0 pkt dla obu zawodników,

- zapis „zawodnik X nie stawił się na mecz” - 1 pkt dla zawodnika 'poszkodowanego', 0 pkt dla 'winnego',

- „walkower lub wo. dla X”- 1 pkt dla zwycięzcy (X), 0 pkt dla pokonanego,

- zapisy sprzeczne lub niejednoznaczne - 0 pkt dla obu zawodników.

Za prawidłowość zapisów i ustalenie jednej wersji wydarzeń odpowiedzialni są zawodnicy.

Nie jest dozwolone unieważnianie (skreślanie, zamazywanie itp.) zapisów sporządzonych przez innych zawodników. Do istniejącego zapisu można dopisać swój komentarz lub zgłosić protest do Komisji Sportowej.

 

c) Przekładanie meczów ligowych.

Naturalną konsekwencją przełożenia meczu jest przejęcie niektórych obowiązków gospodarza pojedynku – przekładający mecz ma obowiązek uzgodnić z przeciwnikiem nowy termin i zapewnić kort. Przejęte obowiązki gospodarza nie obejmują zakupu piłek do gry.

Zawodnik, który termin meczu przełożył jako pierwszy, jest odpowiedzialny za jego rozegranie do końca rundy ligowej. Jeśli mecz nie zostanie rozegrany, to punkt otrzymuje przeciwnik zawodnika, który mecz przełożył. Dla wyznaczenia zwycięzcy nie mają znaczenia ewentualne dalsze perturbacje związane z umawianiem się zawodników w kolejnych terminach. Przeciwnik zawodnika, który mecz przełożył, może odmówić rozegrania pojedynku w terminie dla siebie niedogodnym.

 

d) Tie-break mistrzowski w rozgrywkach ligowych i turniejach.

We wszystkich meczach ligowych i turniejowych, przy stanie 1:1 w setach, zamiast trzeciego, pełnego seta, zawodnicy rozgrywają tie-break mistrzowski (tie-break do 10 wygranych punktów, z dwoma punktami przewagi).

Za zgodą obu zawodników mecz może zostać dokończony w tradycyjny sposób, o ile nie przeszkodzi to następnym zawodnikom w rozegraniu ich pojedynku.

 

e) Wszystkie sporne kwestie w czasie trwania rozgrywek rozstrzygane są przez Komisję Sportową i nie podlegają odwołaniu.