Ten klub nie korzysta z systemu rozgrywek typu challenge/piramida/liga.

Kontakt z klubem