III Mistrzostwa Wyszkowa pod Patronatem Burmistrza

2021/06/12 - 2021/06/13

Informacje ogólne
Termin: 2021/06/12 - 2021/06/13
Nazwa turnieju: III Mistrzostwa Wyszkowa pod Patronatem Burmistrza
Miejsce: Tenis w Rybienku Leśnym
Kategorie: OPEN
Wpisowe: 50 zł
Dyrektor turnieju: Krzysztof Kluczkowski
Telefon: 506912025
Start: godz 9:00
Zapisy: 2021-06-08
Jak się zapisać
Zapisy Online
Zapisz się ONLINE
Opłata za turniej
50 zł
Płatności za turniej
Dodatkowe informacje
Zapraszamy na III Mistrzostwa Wyszkowa pod patronatem Burmistrza

Regulamin
TENISOWYCH MISTRZOSTW WYSZKOWA POD PATRONTEM BURMISTRZA
12-13 czerwca 2021

1. Cel imprezy:
• Integracja społeczności lokalnej
• Popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu
• Popularyzacja tenisa ziemnego
• Promocja zdrowego stylu życia

2. Organizator:
• Tenis w Rybienku Leśnym – Krzysztof Kluczkowski
• Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Patronat: Burmistrz Wyszkowa

4. Termin i miejsce:
• 12 czerwca 2021 r. (sobota) godz. 9:00 – korty WOSiR, ul. Kościuszki 54
• 13 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 9:00 – korty Tenis w Rybienku Leśnym, ul. Powstańców 20

5. Zasady uczestnictwa:
• W turnieju mogą wystąpić zawodnicy mieszkający/zameldowani na terenie Powiatu Wyszkowskiego.
• Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do poniedziałku 7 czerwca 2021 do godziny 20:00 na stronie https://korty.org/turnieje/5369/zapisy/5371
• W turnieju głównym zagra maksymalnie 32 zawodników. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zawodników zostaną rozegrane eliminacje do turniej głównego.
• „Drabinka” turnieju głównego zostanie opracowana na podstawie rankingu, uwzględniającego wyniki turniejów challengowych organizowanych przez Tenis w Rybienku Leśnym. Zawodnicy, którzy nie są w nim sklasyfikowani, niezależnie od umiejętności będą dolosowywani do zawodników rozstawionych.
• Terminarz rozgrywania poszczególnych rund turniejowych:
- 12.06. od godz. 9:00 – eliminacje do turnieju głównego (korty WOSiR)
- 12.06. od godz. 12:00 – I i II runda turnieju głównego (korty WOSiR)
- 13.06. od godz. 9:00 – ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3 mce, mecz o 1 mce (korty Tenis w Rybienku Leśnym)
• Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł od osoby. W ramach wpisowego gracze biorący udział w turnieju głównym otrzymają pamiątkowe koszulki. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z poczęstunku zorganizowanego po zakończeniu turnieju oraz napojów dostępnych w trakcie turnieju.
• Przystępujący do rywalizacji w turnieju oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju, świadomie i na własne ryzyko decydują się na udział,
• Uczestnicy, dostosowują się do poleceń sędziów.
• Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym. Oznacza to że przegrywający odpada, a zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy.
• Ostateczne zasady rozgrywania meczy w poszczególnych rundach zostaną ustalone po zamknięciu listy zawodników i dostosowane do możliwości czasowych. Planowane jest, aby wszystkie mecze były rozgrywane do dwóch wygranych setów do 6 gemów. Przy stanie 6:6 rozgrywany będzie tiebreak do 7 pkt. W przypadku remisu po dwóch setach zostanie rozegrany super-tiebreak do 10 punktów.
• Mecze sędziują gracze którzy przegrali swój pojedynek.
• Turniej rozgrywany będzie piłkami marki Robin Soderling

6. Nagrody:
• Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają puchary.
• Gmina Wyszków oraz sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe.

7. Postanowienia końcowe:
• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku. Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców, sędziemu przysługuje prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny.
• Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania na sobie koszulek.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas turnieju. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
• Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w turnieju, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
• Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i nakazów wydawanych przez Organizatora.
• Zapisując się do udziału w turnieju, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom turnieju na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
• W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, „rozstrzygający głos” należy do Organizatora.
• Gracze zobowiązują się do dobrej zabawy ;-)
 
 
 

Wyróżnione oferty